Persoonsgegevens

Het doel van deze pagina is u te informeren over wat de OCMW doet met uw persoonsgegevens, of u nu een gebruiker, een personeelslid, een volmachthebber, een belastingplichtige of een leverancier bent. Een persoonsgegeven is een gegeven waarmee u rechtstreeks (zoals uw naam/voornaam of rijksregisternummer) of onrechtstreeks (zoals het kenteken van een wagen, het adres van een woning, maar ook informatie over uw voorkeuren, fysiologische, genetische, culturele, socio-economische gegevens enz.) geïdentificeerd kan worden.

1. Informatie over de verwerkingen

Een verwerking is elk gebruik van de persoonsgegevens: raadpleging, verzameling, opslag, vervoer, communicatie enz.

 

2.Uw rechten

Zodra het OCMW gegevens verwerkt die op u betrekking hebben, hebt u het recht om:

  • duidelijke, nauwkeurige en volledige informatie te ontvangen over de verwerking van uw persoonsgegevens;
  • toegang te krijgen tot uw gegevens en een kopie van deze gegevens te krijgen, in een bruikbaar elektronisch formaat;
  • te vragen dat onjuiste, onnauwkeurige of onvolledige persoonsgegevens worden gecorrigeerd;
  • te vragen dat de persoonsgegevens worden gewist wanneer ze niet langer nodig zijn of wanneer de verwerking ervan onrechtmatig is,
  • de beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens te vragen tot ze worden gecorrigeerd indien een verwerking onrechtmatig is en u niet wilt dat ze worden gewist, om te voorkomen dat ze worden vernietigd wanneer u ze nodig hebt voor een rechtsvordering of wanneer u het gebruik van het motief ‘gerechtvaardigd belang’ voor de verwerking ervan betwist;
  • zich te verzetten tegen de verwerking van uw persoonsgegevens voor prospectiedoeleinden of om redenen die verband houden met uw specifieke situatie;
  • niet het voorwerp uit te maken van een louter geautomatiseerde beslissing indien die belangrijke gevolgen heeft;
  • een toestemming die u had gegeven in te trekken;

U kunt uw rechten uitoefenen door een aanvraag te sturen:

  • per e-mail naar info@cpasgan.irisnet.be
  • per post naar ‘persoonsgegevens’, op het adres van het OCMW

Om uw aanvraag zo goed mogelijk te kunnen behandelen, kunt u ons informatie verstrekken over het onderwerp van de aanvraag, zoals bijvoorbeeld de dienst of de specifieke verwerking waarover het gaat.

In bepaalde gevallen kan u om een identiteitsbewijs worden gevraagd, zodat we zeker zijn dat we ons tot de juiste persoon wenden en niet tot een kwaadwillig persoon die met deze aanvragen informatie over u tracht te achterhalen.

3.Contactpunten

De verwerkingsverantwoordelijke is:

OCMW Ganshoren

Hervormingslaan 63

1083 GANSHOREN

4.Bij vragen of problemen

U kunt per e-mail (dpo@cpasgan.irisnet.be) of per post op het onderstaande adres contact opnemen met onze functionaris voor gegevensbescherming om u te helpen bij uw vragen.

Als u van mening bent dat de verwerking van uw gegevens niet in overeenstemming is met de wetgeving inzake gegevensbescherming, of dat we niet in staat zijn geweest om op bevredigende wijze te reageren op uw vragen, kunt u een klacht indienen bij de autoriteit voor gegevensbescherming:

Gegevensbeschermingsautoriteit
Drukpersstraat 35
1000 Brussel
https://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be/