Persoonsgegevens

Het doel van deze pagina is u te informeren over wat de OCMW doet met uw persoonsgegevens, of u nu een gebruiker, een personeelslid, een volmachthebber, een belastingplichtige of een leverancier bent. Een persoonsgegeven is een gegeven waarmee u rechtstreeks (zoals uw naam/voornaam of rijksregisternummer) of onrechtstreeks (zoals het kenteken van een wagen, het adres van een woning, maar ook informatie over uw voorkeuren, fysiologische, genetische, culturele, socio-economische gegevens enz.) geïdentificeerd kan worden.

1. Informatie over de verwerkingen

Een verwerking is elk gebruik van de persoonsgegevens: raadpleging, verzameling, opslag, vervoer, communicatie enz.

 

2.Uw rechten

Zodra het OCMW gegevens verwerkt die op u betrekking hebben, hebt u het recht om:

  • duidelijke, nauwkeurige en volledige informatie te ontvangen over de verwerking van uw persoonsgegevens;
  • toegang te krijgen tot uw gegevens en een kopie van deze gegevens te krijgen, in een bruikbaar elektronisch formaat;
  • te vragen dat onjuiste, onnauwkeurige of onvolledige persoonsgegevens worden gecorrigeerd;
  • te vragen dat de persoonsgegevens worden gewist wanneer ze niet langer nodig zijn of wanneer de verwerking ervan onrechtmatig is,
  • de beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens te vragen tot ze worden gecorrigeerd indien een verwerking onrechtmatig is en u niet wilt dat ze worden gewist, om te voorkomen dat ze worden vernietigd wanneer u ze nodig hebt voor een rechtsvordering of wanneer u het gebruik van het motief ‘gerechtvaardigd belang’ voor de verwerking ervan betwist;
  • zich te verzetten tegen de verwerking van uw persoonsgegevens voor prospectiedoeleinden of om redenen die verband houden met uw specifieke situatie;
  • niet het voorwerp uit te maken van een louter geautomatiseerde beslissing indien die belangrijke gevolgen heeft;
  • een toestemming die u had gegeven in te trekken;

U kunt uw rechten uitoefenen door een aanvraag te sturen:

  • per e-mail naar info@cpasgan.irisnet.be
  • per post naar ‘persoonsgegevens’, op het adres van het OCMW

Om uw aanvraag zo goed mogelijk te kunnen behandelen, kunt u ons informatie verstrekken over het onderwerp van de aanvraag, zoals bijvoorbeeld de dienst of de specifieke verwerking waarover het gaat.

In bepaalde gevallen kan u om een identiteitsbewijs worden gevraagd, zodat we zeker zijn dat we ons tot de juiste persoon wenden en niet tot een kwaadwillig persoon die met deze aanvragen informatie over u tracht te achterhalen.

3.Contactpunten

De verwerkingsverantwoordelijke is:

OCMW Ganshoren

Hervormingslaan 63

1083 GANSHOREN

4.Bij vragen of problemen

U kan terecht bij onze functionaris voor gegevensbescherming per e-mail (dpo@cpasgan.irisnet.be) of per brief op het adres van de gemeente voor hulp bij uw stappen ten aanzien van de gemeente.

Als u van mening bent dat de gemeente Ganshoren uw gegevens heeft verwerkt zonder de wetten op de gegevensbescherming na te leven of uw vragen niet afdoende heeft beantwoord, kunt u een klacht indienen bij de gegevensbeschermingsautoriteit:

Gegevensbeschermingsautoriteit
Drukpersstraat 35
1000 Brussel
https://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be/