ISP-emploidinsertion-2

Je bent een privéonderneming, een vzw, een onderneming uit de sociale economie of een openbare instelling?

In het kader van de inschakelingsbaan bedoeld in artikel 60, § 7, van de organieke OCMW-wet van 8 juli 1976 kan het OCMW jou personeel van bepaalde duur ter beschikking stellen waarvoor je financiële bijdrage lager zal zijn dan voor een klassieke arbeidsovereenkomst. Het doel is de socioprofessionele inschakeling te bevorderen en een gepersonaliseerde opleiding te verzekeren aan personen die hulp krijgen van het OCMW.

Het betreft een arbeidsovereenkomst gesloten tussen de begunstigde en het OCMW, dat de ‘juridische’ werkgever is. Dankzij deze overeenkomst kan de begunstigde een eerste beroepservaring laten gelden en/of zijn rechten op werkloosheidsuitkeringen openen. Deze overeenkomst moet voltijds worden uitgevoerd en voorzien in een opleiding en begeleiding.

De werknemer moet aan de volgende voorwaarden voldoen:

  • Een leefloon of een equivalent leefloon genieten;
  • Ingeschreven zijn in het bevolkings- of vreemdelingenregister;
  • Geen volledige werkloosheidsuitkeringen genieten.

Wat is de procedure?

De aanvragen voor inschakelingsbanen ‘artikel 60, § 7’ moeten worden gericht aan de dienst Socioprofessionele Inschakeling van het OCMW van Ganshoren. Ofwel per e-mail naar employidinsertion@cpasgan.irisnet.be ofwel per telefoon 02/422.57.57.