Het OCMW Openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn van Ganshoren.

« Het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn heeft tot taak aan personen en gezinnen de dienstverlening te verzekeren waartoe de gemeenschap gehouden is. Het verzekert niet alleen lenigende of curatieve doch ook preventieve hulp. Deze dienstverlening kan van materiële, sociale, geneeskundige, sociaal-geneeskundige of psychologische aard zijn ». Artikel 1 van de organieke OCMW-wet van 8 juli 1976.

Via deze enkele regels heeft de wetgever de edelmoedigheid, maar ook de omvang en de moeilijkheid van de taak van het personeel en de mandatarissen van de OCMW’s gedefinieerd.

Taken en werking

Om onze taken tot een goed einde te brengen passen we de wetgeving strikt toe.

Schematisch moet een onderscheid worden gemaakt tussen het recht op maatschappelijke integratie (geregeld door de wet van 26 mei 2002 betreffende het recht op maatschappelijke integratie) en het recht op maatschappelijke dienstverlening (geregeld door de organieke OCMW-wet van 8 juli 1976).

De wet betreffende het recht op maatschappelijke integratie (RMI-wet) heeft tot doel het “recht op maatschappelijke integratie” te waarborgen en eenieder toe te laten integraal deel uit te maken van de samenleving. Maatschappelijke integratie kan de vorm aannemen van een tewerkstelling, of een leefloon, al dan niet gekoppeld aan een geïndividualiseerd project voor maatschappelijke integratie (GPMI).

Personen die geen aanspraak kunnen maken op een leefloon kunnen in vele gevallen een beroep doen op een andere vorm van maatschappelijke dienstverlening (financiële bijstand, hulp in natura, medische hulp …) door een openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn (OCMW).

Dit noemt men het recht op maatschappelijke dienstverlening.

Het doel is “eenieder in de mogelijkheid te stellen een menswaardig leven te leiden” (artikel 1 van de organieke wet betreffende de openbare centra voor maatschappelijk welzijn).

In alle gevallen voert het OCMW een sociaal (en financieel) onderzoek uit. Dit onderzoek is essentieel en vereist de volledige medewerking van de persoon die om hulp vraagt.

CPAS Ganshoren

Samenstelling van het OCMW

Elk OCMW wordt beheerd door een raad voor maatschappelijk welzijn. De leden van de raad voor maatschappelijk welzijn worden om de zes jaar na de gemeenteraadsverkiezingen verkozen door de gemeenteraad.

 

De raad voor maatschappelijk welzijn in Ganshoren telt 11 leden en wordt geleid door de voorzit(s)ter die in de raad verkozen wordt.

De voorzitster, momenteel mevrouw Chantal De Saeger, leidt de activiteiten van het OCMW en is belast met de uitvoering van de beslissingen. De secretaris-generaal en de financieel directeur staan onder het gezag van de raad. De secretaris-generaal leidt de administratie. Hij is het hoofd van het personeel. Hij woont zonder stemrecht de vergaderingen van de raad bij. De secretaris-generaal waakt over de naleving van de wetten in de beslissingen van het OCMW en ondertekent samen met de voorzitster alle documenten die uitgaan van het centrum. De financieel directeur is belast met de uitvoering van de ontvangsten en de betaling van de uitgaven van het OCMW. Hij staat in voor het beheer van het vermogen van het OCMW.

Sinds 1 july 2020 wordt de functie van secretaris-generaal uitgeoefend door de heer Sébastien Defrance. Sinds november 2021 wordt de functie van financieel directeur uitgeoefend door de heer François Toussaint.

Bovendien werken meer dan 150 personeelsleden aan de goede werking van het OCMW: maatschappelijke assistenten, verpleegkundigen, administratieve medewerkers …

Raad voor maatschappelijk welzijn

De raad voor maatschappelijk welzijn van Ganshoren, opgericht voor de legislatuur 2019-2025, is als volgt samengesteld:

Mevrouw DE SAEGER Chantal, voorzitster

Présidente

De heer BEAUMONT Romain
Mevrouw BORMANS Kristine
De heer MUKENDI KAYEMBE Freddy
De heer SCOTTI Massimo
De heer PARMENTIER Benoît
De heer DESIROTTE Vincent
Mevrouw JANSSENS Christine
Mevrouw EL MAHYAOUI Khadija
De heer VAN DAMME Lionel
Mevrouw AHMETAJ MANSOUR Belgé

Het vast bureau

De raad voor maatschappelijk welzijn richt een vast bureau op dat belast is met de afhandeling van de lopende bestuurszaken en waaraan hij bovendien andere welomschreven bevoegdheden kan delegeren.

Het vast bureau bestaat uit:

  • Chantal DE SAEGER, voorzitster
  • Khadija EL MAHYAOUI,
  • Massimo SCOTTI,
  • Kristine BORMANS

Het vergadert tweemaal per maand

Het bijzonder comité voor de sociale dienst

De wet machtigt de raad voor maatschappelijk welzijn (RMW) om alle beslissingen te nemen, waaronder met name de beslissingen over de steunaanvragen, maar meestal delegeert de raad deze opdracht aan een bijzonder comité, genaamd ‘bijzonder comité voor de sociale dienst’.

In dit comité zijn verschillende adviseurs inzake maatschappelijk welzijn en de voorzit(s)ter van het OCMW aanwezig. Zij nemen in naam van het OCMW de beslissingen over de steunaanvragen.

Het bijzonder comité voor de sociale dienst (BCSD) bestaat uit 3 leden, naast de voorzitster, mevrouw Chantal DE SAEGER

  • Marc DELVAUX,
  • Freddy MUKENDI KAYEMBE,
  • Khadija EL MAHYAOUI.