Wat kan het OCMW voor mij doen?

De hulp van het OCMW gaat van financiële hulp tot tewerkstelling, thuishulp, opnames in rusthuizen of opvangtehuizen, schuldbemiddeling of psychosociale of juridische hulp.

Het OCMW onderzoekt elke aanvraag tot maatschappelijke dienstverlening en stelt de meest geschikte middelen voor om hieraan te voldoen.

Tot welk OCMW moet ik me wenden voor hulp?

In principe moet je je aanvraag doen bij het OCMW van de gemeente waar je gewoonlijk woont. Er zijn wel enkele uitzonderingen (zoals voor studenten die zich moeten wenden tot het OCMW van de gemeente waar de student als hoofdverblijfplaats ingeschreven is in het bevolkings- of vreemdelingenregister op het ogenblik van de steunaanvraag).

Als je twijfelt en niet weet tot welk OCMW je je moet richten, aarzel dan niet om ons te contacteren .

Wat moet ik doen om hulp van het OCMW te krijgen?

Nieuwe aanvraag

1

Een aanvraag indienen voor maatschappelijke dienstverlening, met name :

 • Door je aan te melden bij het OCMW tijdens de permanentie van maandag tot vrijdag van 8 tot 11 uur;
 • Door het onlineformulier in te vullen. Een maatschappelijk werk(st)er zal dan zo snel mogelijk contact met jou opnemen.
 • Als je bij ons al een dossier hebt geopend, richt je dan rechtstreeks tot je maatschappelijk assistent(e).

 

Aanvragen tot hulp worden niet telefonisch behandeld.

Als je je niet kunt verplaatsen, kan iemand uit je omgeving in jouw plaats een aanvraag indienen. In dat geval moet je hem een schriftelijk document bezorgen dat de persoon toelaat om in jouw naam een aanvraag in te dienen.

Wanneer je je aanmeldt bij het OCMW om een steunaanvraag in te dienen, ontvang je een ontvangstbewijs, dit is het gedateerde bewijs dat een steunaanvraag werd ingediend.

2

De afspraak met een maatschappelijk assistent(e)

 • De dag van de afspraak:
  • Breng een identiteitsbewijs mee (identiteitskaart, verblijfsvergunning of paspoort). Breng alle documenten mee die nuttig zijn voor jouw aanvraag.
  • Als je het Frans of het Nederlands niet (goed) begrijpt, laat het ons weten, wij kunnen een beroep doen op een vertaaldienst.

3

Je ontmoet je maatschappelijk assistent

Hij of zij onderzoekt je steunaanvraag en informeert je over je rechten en plichten. In ruil daarvoor moet je alle informatie verstrekken die nodig is voor het sociaal onderzoek. Opgelet, indien je het OCMW vrijwillig onjuiste of onvolledige inlichtingen verstrekt, kan de toegekende hulp worden geweigerd, opgeschort of afgeschaft en, in voorkomend geval, teruggevorderd.

4

Sociaal onderzoek begint

Het OCMW beschikt over een termijn van 30 dagen om je aanvraag te onderzoeken en een beslissing te nemen.

Het doel is om jouw sociale en financiële situatie goed te begrijpen en de beste hulp voor jou te vinden. Om een goed dossier op te bouwen, hebben we je medewerking nodig:

 • Wees beschikbaar om vragen van je maatschappelijk assistent(e) te beantwoorden;
 • Kom op tijd naar de afspraken en verwittig als je niet kan komen;
 • Geef het OCMW de nodige toelatingen (bijvoorbeeld om informatie op te vragen bij je bank);
 • Informeer je maatschappelijk assistent(e) zodra je situatie verandert (bijvoorbeeld: je hebt werk gevonden, je hebt een kind gekregen …).

5

Jouw dossier wordt voorgelegd aan het bijzonder comité voor de sociale dienst voor beslissing

Op basis van het onderzoek stelt de maatschappelijk assistent(e) een verslag op van jouw situatie en legt het voor aan het bijzonder comité voor de sociale dienst (CSSS). Dat comité neemt dan een beslissing over de steunaanvraag. Merk op dat je het recht hebt om gehoord te worden op de dag van het onderzoek van je dossier.

6

Het OCMW brengt je op de hoogte van de beslissing van het comité

Het OCMW heeft 8 dagen om je te informeren over de beslissing van het comité. Je ontvangt een officiële brief waarin je in kennis wordt gesteld (d.w.z. officieel op de hoogte wordt gebracht) van de steun waarop je recht hebt of waarom de steun werd geweigerd. Als de hulp wordt geweigerd omdat jouw dossier onvolledig is, kan je opnieuw een steunaanvraag indienen.

7

Je kan beroep aantekenen

Bij betwisting kan je beroep aantekenen bij de arbeidsrechtbank binnen 3 maanden na de beslissing.

Voorwaarden om het recht op maatschappelijke integratie te genieten?

Wie heeft recht op sociale bijstand?

Elke persoon kan de hulp van het OCMW genieten op voorwaarde dat hij aan bepaalde voorwaarden voldoet:

1

De nationaliteit

 • Belg,
 • Staatloze,
 • Erkend vluchteling,
 • Vreemdeling ingeschreven in het bevolkingsregister (d.w.z. gevestigd zijn),
 • EU-burger (of familielid) met een verblijfsrecht van meer dan drie maanden,
 • Subsidiaire bescherming genieten.

2

De leeftijd

 • Meerderjarig zijn,
 • Minderjarige ontvoogd door huwelijk,
 • Alleenstaande minderjarige met één of meer kinderen ten laste,
 • Zwangere minderjarige.

3

De woonplaats

Gewoonlijk, permanent en wettelijk in België verblijven.

4

Onvoldoende middelen

Je beschikt niet over voldoende middelen. Je kan er geen aanspraak op maken en je kan ze niet verwerven, hetzij door eigen inspanningen, hetzij op een andere manier. Het OCMW berekent je bestaansmiddelen overeenkomstig de reglementering. In bepaalde gevallen wordt rekening gehouden met de bestaansmiddelen van de samenwonende personen.

5

Werkbereidheid

Je moet je werkbereidheid bewijzen, tenzij gezondheids- of billijkheidsredenen je dat verhinderen. Voor studenten zal de werkbereidheid worden beoordeeld met de dienst Socioprofessionele Inschakeling.

6

Uitputting van het recht op sociale uitkeringen

De rechten doen gelden op uitkeringen die de persoon zou kunnen genieten krachtens de sociale wetgeving (bv. pensioen, werkloosheidsuitkeringen).

7

Uitputting van de rechten op levensonderhoud

In dat geval kan het OCMW de aanvrager verplichten zijn rechten te laten gelden ten aanzien van de personen die hem levensonderhoud verschuldigd zijn (echtgenoot, ex-echtgenoot, ouders, kinderen).

Hoeveel bedraagt het leefloon?

De bedragen van het leefloon variëren naargelang de gezinssituatie van de persoon. Naast de indexering maken deze bedragen regelmatig het voorwerp uit van een herwaarderingsplanning. De exacte bedragen vind je hier.

Wat telt mee voor de berekening van mijn inkomen?

Het OCMW zal rekening houden met AL je bestaansmiddelen (inkomsten uit roerende of onroerende goederen, sociale uitkeringen …) alsook, onder bepaalde voorwaarden, met de bestaansmiddelen van personen met wie je samenwoont (de echtgeno(o)t(e), maar ook een ascendent of descendent).

Aan welke voorwaarden moet ik voldoen om recht te hebben op equivalente maatschappelijke dienstverlening?

Maatschappelijke dienstverlening gelijk aan het leefloon is financiële hulp die het OCMW toekent aan personen die geen recht hebben op het leefloon (omdat ze niet aan alle vereiste voorwaarden voldoen), maar die zich in een situatie van gelijkaardige behoefte bevinden.

Twee voorwaarden moeten verplicht vervuld zijn om equivalente maatschappelijke dienstverlening te kunnen genieten:

 • Verblijf in België
  Je moet je gewone en werkelijke verblijfplaats op het Belgische grondgebied hebben en verblijfsrecht hebben.
 • Staat van behoefte
  Je moet in een staat van behoefte verkeren; dat wil zeggen dat je niet in staat bent om te voorzien in je woonst, eten, kleding, je hygiëne te verzekeren of toegang te hebben tot gezondheidszorg.

De equivalente financiële dienstverlening kan ook gekoppeld zijn aan bepaalde voorwaarden die beoogd worden door de wet betreffende het recht op maatschappelijke integratie:

 • Werkbereidheid
  De persoon moet zijn werkbereidheid bewijzen door een inschrijving als werkzoekende, door regelmatig te zoeken naar werk enz., tenzij dit om gezondheids- of billijkheidsredenen niet mogelijk is.
 • Uitputting van het recht op sociale uitkeringen
  Je moet aanspraak maken op uitkeringen die je zou kunnen genieten krachtens de sociale wetgeving (bv. pensioen, werkloosheidsuitkeringen).
 • Uitputting van de rechten op levensonderhoud
  In dat geval kan het OCMW je verplichten je rechten te laten gelden ten aanzien van de personen die je onderhoudsgeld verschuldigd zijn (echtgenoot, ex-echtgenoot, ouders, kinderen).
Illegaal verblijvende personen kunnen in principe enkel recht hebben op dringende medische hulp.
ISP-emploidinsertion-1

Hoeveel bedraagt de equivalente maatschappelijke dienstverlening?

De categorieën en bedragen zijn doorgaans dezelfde als die van het leefloon .

De exacte bedragen vind je hier.

Is er aanvullende financiële steun?

Ja, in bepaalde gevallen kan het OCMW na onderzoek bijkomende financiële steun toekennen aan personen. (Het kan gaan om de betaling van een energiefactuur, een waterfactuur …). Het OCMW geeft je advies om je budget zo goed mogelijk te beheren en stuurt je indien nodig naar de dienst schuldbemiddeling.