Home Heydeken biedt een verblijfsmogelijkheid aan 131 bewoners, waarvan 76 in ROB-bedden (RustOordBedden) en  55 in RVT bedden ( Rust- en VerzorgingsTehuis).

Een pluridisciplinaire team (coördinerend,-en raadgevend arts, verpleeg- en zorgkundigen, maatschappelijke assistenten, kine- en ergotherapeuten, animatoren, diëtiste) staat in voor de dagelijkse begeleiding van de bewoners en hun leefproject in het rusthuis.

Opdracht :

Als zorgcoördinator, verzekert U de goede coördinatie en de goede samenwerking van de verschillende zorg,- en paramedische teams die u superviseert controleert, volgens de geldende wettelijke-, technische-  en medische veiligheidsvoorschriften.

U staat mee in voor het continu actualiseren van het kwaliteitsprogramma van het rusthuis  alsook voor de ontwikkeling van het kwaliteitsbeleid dat gericht is op een systematische verbetering van alle zorg- en dienstverlening, teneinde het welzijn van de bewoners te waarborgen.

Taken :

Als adjunct-directeur belast met de coördinatie van de zorg in het rusthuis,

 

 • Staat U in voor het voortdurend actualiseren van het dagelijkse beleid volgens het leefproject van het rusthuis, in overleg met de coördinerende arts, de directeur, de hoofdverpleegkundigen, de verschillende teams en de bewonersraad.

 

 • Teneinde het welzijn van de bewoners te waarborgen, hun autonomie te bevorderen en hun participatie aan het dagelijks leven in rusthuis zoveel mogelijk te vrijwaren, met respect voor het behoud van hun waardigheid, zorgt u voor het behoud van de zorgkwaliteit  en streeft u naar  voortdurende verbetering.  Hiervoor ziet u toe op het bijwerken van de verschillende beleidslijnen en procedures en controleert u de toepassing ervan in de dagelijkse werking.

 

 • Via nota’s, verslagen, opvolgschema’s, verzekert u regelmatige reportings zowel naar uw hiërarchie als naar de Raad voor Maatschappelijk Welzijn, uw teams,…

 

 • U staat in voor het beheer van de hoofdverpleegkundigen, de zorgkundigen en het paramedisch personeel. U bepaalt de doelstellingen voor de verschillende functies die onder uw verantwoordelijkheid vallen en u bent verantwoordelijk voor de organisatie, de planning en de evaluatie van hun werk.

 

 • U staat in voor de wervingspolitiek, de personeelsbezetting, de evaluatie en motivatie van het zorg-, en het paramedisch personeel, alsook de hoofdverpleegkundigen, in samenwerking met de dienst Human Resources van het OCMW.

 

 • U zorgt voor een proactieve samenwerking met het medisch team, de families, en andere mogelijke externe partijen maar ook met  andere teams binnen het rusthuis.

 

 

 • U coördineert de relaties, de functionele bindingen en de overeenkomsten met de externe dienstverleners (geneesheren, paramedisch, ziekenhuizen,…)

 

 • U verzekert de coördinatie en de continuïteit van de zorg (omkadering en controle) in overleg met de verschillende teams met in achtname van de procedures en de wettelijke bepalingen ter zake.

 

 • U verzekert de harmonisatie van de verschillende zorgprocedures en van het zorgmateriaal.

 

 • U bepaalt en zorgt voor de organisatie en harmonisering van de permanente vorming in samenwerking met de dienst Human Resources van het OCMW.

 

 • U neemt deel aan het opmaken van de begroting en de wijzigingen in samenwerking met de hiërarchie van het OCMW.

 

 • U staat de directie van het rusthuis bij in het beheer van het personeel, de families, en de bewoners en u vervangt in geval van afwezigheid.

Uw profiel :

 • U beschikt over verpleegkundig of paramedisch (master) diploma. Daarnaast beschikt u over een masterdiploma  in gezondheidheidswetenschappen, beheer van rusthuizen, ziekenhuiswetenschappen, management in de gezondheidszorg,…) en een specialisatie of een ervaring in de geriatrie zorg;
 • U heeft afdoende ervaring in het beheer van zorg- en paramedische teams, bij voorkeur in de rusthuissector of andere zorginstellingen
 • U beschikt over het SELOR taalbrevet of bent bereid het te behalen ;
 • U beheerst de gebruikelijke informaticatoepassingen (Microsoft Office, …) ;
 • U kent de wetgeving inzake rusthuizen en rust- en verzorgingstehuizen, de geldende procedures en verwante beleidslijnen;
 • U hebt zin voor initiatief, analyse en synthese en beschikt daarnaast over goede communicatieve vaardigheden (mondeling en schriftelijk) ;
 • U hebt ervaring in teambeheer en beschikt over goede organisatorische capaciteiten;
 • U werkt nauwgezet en autonoom en bent daarnaast ook een dynamisch.
 • U bent proactief en flexibel in uw werk met name ook wat betreft uw zelfontwikkeling

Uw troeven :

 • U beschikt over een professionele ervaring in een gelijkaardige openbare instelling.

Wij bieden :

 • Een voltijds (37u30 per week) contract van onbepaalde duur (COD)
 • Barema AH4 (maandelijkse bruto wedde, zonder anciënniteit : 3.919 €) + mogelijkheid tot overname van beroepsanciënniteit
 • Een eindejaarspremie
 • Een taalpremie in geval van slagen voor het SELOR examen
 • Gratis gebruik van het openbaar vervoer
 • Een hospitalisatieverzekering (tussenkomst van het OCMW voor 50%)
 • Een vormingsplan
 • Een aantrekkelijk verlofregime

Interesse ?

Stuur uw kandidatuur per mail (jobs@cpasgan.irisnet.be voor 17/02/2023.

Uw kandidatuur moet verplicht het volgende inhouden  : een geactualiseerd C.V., een motivatiebrief en een afschrift van het vereiste diploma (of gelijkaardig).

Vragen ?

U kan de dienst Human Resources contacteren (02/422.57.57 en/of jobs@cpasgan.irisnet.be)

De vacature downloaden (PDF)